Đóng
Slider1
Slider2
Slider3
sl1
hinh-2

Các dự án đang thực hiện

DỰ ÁN 1: Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại, sản xuất phân hữ cơ La Gi.

Mục tiêu: Xử lý hiệu quả chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp phát sinh tại thị xã LAGI (Tỉnh Bình Thuận), tận thu, tái chế một số sản phẩm có ích nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ môi trường của thị xã La Gi.

-Quy mô: công suất xử lý 200 tấn rác / ngày.

-Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Bình, TX Tân Bình, tỉnh Bình Thuận.

-Diện tích đất sử dụng: 30 ha.

-Tổng vốn đầu tư: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

lagi-1

lagi-2

DỰ ÁN 2: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mục tiêu: Cải thiện chất lượng môi trường sống cho người dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tạo ra môi trường thuận lợi về xử lý chất thải để thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư tại địa phương. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải nói riêng và bảo vệ môi tường nói chung, góp phần xây dựng huyện Đất Đỏ theo định hướng phát triển bền vững.

-Quy mô: 150 – 200 tấn rác / ngày.

-Địa điểm thực hiện dự án: huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-Diện tích đất sử dụng: 20 ha.

-Tổng vốn đầu tư: 100 – 150 tỷ đồng, gồm vốn tự có của doanh nghiệp và vốn huy động.

DỰ ÁN 3: Dự án đầu tư Khu liên hợp xửa lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ Hậu Giang.

-Quy mô:

+ Xử lý rác thải sinh hoạt: 250 – 300 tấn rác / ngày.

+ Xử lý rác y tế, công nghiệp nguy hại và không nguy hại: 70 -100 tấn/ngày.

-Địa điểm thực hiện dự án: huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

-Diện tích đất sử dụng: 40 ha.

-Tổng vốn đầu tư: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

Với năng lực và phương án thực hiện đầu tư mà công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đa Lộc đã nghiên cứu, đảm bảo Dự án sẽ hoạt động hiệu quả, ổn định và đảm bảo tốt nhu cầu an táng cho nhân dân thành phố cũng như phát triển theo đúng định hướng ban đầu của công ty.

03/08/2016

Dự án Related