Đóng
Slider1
Slider2
Slider3
sl1
hinh-2

Tư vấn môi trường

16

Thực hiện các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực môi trường:

– Đăng ký , tư vấn xử lý nước thải, nước cấp, khí thải

– Thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường…

– Báo cáo giám sát định kỳ

01/08/2016

Dịch vụ Related